APARATURA ŁĄCZENIOWA (opracował: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
II 2   2    

Aparatura łączeniowa - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr I, 30 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej stosowanej w układach zasilania i rozdziału energii elektrycznej. Omówienie parametrów i zasad doboru aparatów oraz nabycie praktycznych umiejętności w programowaniu przekaźników swobodnie programowalnych i projektowaniu układów sterowania.

Program zajęć:

W ramach przedmiotu zostaną omówione parametry techniczne oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w aparatach elektrycznych należących do grupy odłączników, rozłączników i wyłączników. Uwaga zostanie skoncentrowana na nowościach technicznych i technologicznych oraz narzędziach informatycznych wspomagających procedury doboru aparatów i konfiguracji ich wyposażenia dodatkowego. Zostanie poruszona problematyka projektowania układów sterowania na bazie przekaźników swobodnie programowalnych oraz omówione zasady ich programowania.
W celu zapoznania studentów z najnowszymi rozwiązania technicznymi w branży elektrotechnicznej oraz praktycznymi aspektami produkcji aparatów i urządzeń elektrycznych w ramach przedmiotu przewidziany jest dwudniowy wyjazd szkoleniowy do wiodących w tej dziedzinie firm w kraju, tj. ZPUE S.A. we Włoszczowej i Tele-Fonika Kable S.A. S.K.A. w Krakowie.
Zajęcia projektowe polegają na realizowaniu praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych wspomagających dobór parametrów i konfiguracji różnego rodzaju aparatów elektrycznych oraz projektowanie układów sterowania.

Efekty kształcenia:

Umiejętność doboru aparatury łączeniowej i sterowniczej dla potrzeb realizacji różnego rodzaju układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej oraz sterowania ich pracą. Zdolność samodzielnego projektowania rozdzielnic elektrycznych, konfigurowania ich wyposażenia, doboru nastaw wyzwalaczy, tworzenia programów pracy i programowania sterowników.

  Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych Liczba godzin
     
1. Zasady wyznaczania parametrów elektrycznych układu w warunkach pracy normalnej i zakłóceniowej, niezbędnych do doboru aparatury łączeniowej i zabezpieczającej 2
2. Kryteria doboru poszczególnych rodzajów aparatów elektrycznych, tj. odłączników, rozłączników, wyłączników i bezpieczników 2
3. Programy komputerowe wspomagające dobór aparatów elektrycznych oraz projektowanie rozdzielnic elektrycznych 2
4. Aparatura modułowa stosowana w urządzeniach i instalacja elektrycznych 2
5. Styczniki i wyłączniki silnikowe – nowe rozwiązania, przeznaczenie, parametry 2
6. Przekaźniki swobodnie programowalne – alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań w dziedzinie sterowania 2
7. Zasady programowania i przykłady praktycznych zastosowań przekaźników swobodnie programowalnych w układach sterowania 2
8. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie odłączników i rozłączników nN i SN 2
9. Rozwiązania konstrukcyjne, elementy wyposażenia dodatkowego oraz parametry wyłączników nN 2
10. Rozwiązania konstrukcyjne, elementy wyposażenia dodatkowego oraz parametry wyłączników SN 2
11. Moduły diagnostyczne, zdalnego sterowania i transmisji danych w nowoczesnych wyłącznikach sieciowych niskiego napięcia 2
12. Zasady konfiguracji wyposażenia dodatkowego wyłączników sieciowych i stacyjnych 2
13. Układy samoczynnego załączania rezerwy – człony wykonawcze i moduły automatyki 2
14. Rozwiązania konstrukcyjne, parametry i elementy wyposażenia rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia 2
15. Rozwiązania konstrukcyjne, parametry i konfiguracja rozdzielnic elektrycznych średniego napięcia 2

 


 

Aparatura łączeniowa - laboratorium: studia stacjonarne II stopnia, semestr I, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących ćwiczeń:

 

  Nazwa ćwiczenia Pobierz instrukcję  
1. Wyznaczanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników niskiego napięcia Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2  
2. Badania okresowe parametrów łączeniowych urządzeń elektrycznych - cz.1 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2
3. Projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem przekaźników easy - cz.1 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 3  
4. Sprawdzanie właściwości łączeniowych regulatora moc biernej typu FCR 12 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 4  
5. Projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem przekaźników easy - cz.2 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 5  
6.
Badania okresowe parametrów łączeniowych urządzeń elektrycznych - cz.2
Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 6  
7. Badanie parametrów czasowych styczników elektromagnetycznych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 7  
8. Badanie selektywności łączeniowej wyłączników NZM Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 8  
9. Badanie parametrów sterownika pola MUZ-2-cz. 1 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 8  
10. Badanie parametrów sterownika pola MUZ-2-cz. 2 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 8  
11. Analiza porównawcza parametrów cieplnych i czasowych łączników elektromagnetycznych nowych i eksploatowanych - cz. 1 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 8   
12. Analiza porównawcza parametrów cieplnych i czasowych łączników elektromagnetycznych nowych i eksploatowanych - cz. 2  

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu " Laboratorium Aparatury Łączeniowej"

dla studentów EMST PUE

  I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV
Grupa I BHP 1 4 7
8 2 3 5 6
9 10 11 12 Zal. Odr./Pop
Grupa II BHP 4 7 8 1 5 6 9 10 11 12 2 3 Zal. Odr./Pop
Grupa III BHP 7 8 1 4 9 10 11 12 2 3 5 6 Zal. Odr./Pop
Grupa IV BHP 8 1 4 7 11 12 2 3 5 6 9 10 Zal. Odr./Pop

 

 


 

Literatura podstawowa:

1. Węgierek P., Wykłady z przedmiotu Urządzenia elektryczne. Adobe Reader, Politechnika Lubelska, 2013
2. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 2012
3. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka, MEDIUM, Warszawa, 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa, 2013
2. Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. WSiP, Warszawa, 2013
3. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa, 2012
4. Królikowski Cz.: Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych. PWN, Warszawa, 1990

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie pisemne z wykładu
2. Wykonanie i zaliczenie ćwiczeń praktycznych z poszczególnych grup tematycznych

{backbutton}