TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ

Semestr W Ć L P S
V 2   2    

Technika wysokich napięć - wykład: studia stacjonarne I stopnia, semestr V, 30 godzin

Cel zajęć:

Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki zastosowania wysokich napięć w elektroenergetyce; budowy układów probierczych wysokiego napięcia i metod pomiaru napięcia; mechanizmów wyładowań w dielektrykach, wyznaczania wytrzymałości elektrycznej podstawowych układów izolacyjnych dla potrzeb projektowania; budowy wysokonapięciowych urządzeń elektrycznych; zjawisk falowych i skutków ich występowania w urządzeniach elektroenergetycznych, zasady bezpieczeństwa przy urządzeniach wysokiego napięcia.
Laboratorium ma na celu zapoznanie się z bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach wysokiego napięcia, ze sposobami przeprowadzania badań wysokonapięciowych i oceny wyników badań, ugruntowania i potwierdzenia uzyskanych wiadomości teoretycznych

Program zajęć:

Warunki rozwoju wysokonapięciowych układów przesyłowo-rozdzielczych. Formy wyładowań elektrycznych: w układach elektrod o polu jednorodnym i niejednorodnym, mechanizmy wyładowań, obliczanie natężenia pola elektrycznego i wykreślanie obrazu pola elektrycznego. Przepięcia w układach elektroenergetycznych: atmosferyczne i łączeniowe, zjawiska falowe w liniach długich i uzwojeniach transformatorów, ochrona urządzeń od bezpośredniego uderzenia piorunu, ochrona od przepięć, budowa ochronników. Wytrzymałość elektryczna: statyczna i udarowa izolacji gazowej, ciekłej i stałej w polu jednorodnym i niejednorodnym, charakterystyki udarowe, koordynacja izolacji. Narażenia: eksploatacyjne i atmosferyczne oraz ich wpływ na wytrzymałość izolacji urządzeń elektroenergetycznych. Konstrukcje układów izolacyjnych: rodzaje uwarstwień dielektryków, budowa kabli, izolatorów, kondensatorów i transformatorów. Metrologia wysokich napięć: układy probiercze napięcia przemiennego, stałego i udarowego, metody pomiaru wysokich napięć w laboratorium i energetyce. Aspekty ekologiczne przesyłu rozdziału energii elektrycznej, przepisy bezpieczeństwa przy badaniu i eksploatacji urządzeń wysokiego napięcia.

Efekty kształcenia:

Umiejętności i kompetencje: rozumienie zjawisk wynikających z zastosowań wysokiego napięcia; zapoznanie się z budową urządzeń elektroenergetycznych i stosowanej izolacji; badanie wytrzymałości elektrycznej różnego rodzaju izolacji sprawdzanie parametrów urządzeń elektroenergetycznych.

 


 

Technika wysokich napięć - laboratorium: studia stacjonarne I stopnia, semestr V, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

 Nazwa ćwiczenia Pobierz protokół
1. Pomiar wysokich napięć icon pdf
2. Badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza przy napięciu przemiennym 50Hz Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2
3. Badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza przy napięciu stałym Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 3
4. Badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza przy napięciu przemiennym w różnych układach elektrod Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 4
5. Badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza przy napięciu udarowym Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 5
6. Badanie zjawiska ulotu elektrycznego na nodelu linii napowietrznej Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 5
7. Badanie oleju izolacyjnego Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 7
8. Wytrzymałość dielektryczna powietrza w zależności od ciśnienia Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 8 Pobierz teorię do ćwiczenia nr 9
9. Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza Pobierz protokół do ćwiczenia nr 9 Pobierz teorię do ćwiczenia nr 9
10. Badanie wyładowań ślizgowych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 10
13. Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 13
14. Badanie kabli wysokiego napięcia Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 14
15. Badanie odgromników zaworowych i ograniczników przepięć Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 15
18. Badanie wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze-dielektryk stały Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 18

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Technika wysokich napięć"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Grupa I  Wpr. 2 1 5
7 9 18 Zal.
4 3 14 10 13 8 Zal.
Grupa II  Wpr. 1 5 7 9 18 2 Zal. 3 14 10 13 8 4 Zal.
Grupa III  Wpr. 5 7 9 18 2 1 Zal. 14 10 13 8 4 3 Zal.
Grupa IV  Wpr. 7 9 18 2 1 5 Zal. 10 13 8 4 3 14 Zal.
Grupa V  Wpr. 9 18 2 1 5 7 Zal. 13 8 4 3 14 10 Zal.

 


 

Literatura podstawowa:

1. Flisowski Zd.: Technika wysokich napięć. PWN
2. Karwat Cz. i inni: Laboratorium techniki wysokich napięć. Wyd. PL

Literatura uzupełniająca:

1. Szpor S.: Technika wysokich napięć. PWN
2. Pod red. Mościckiej-Grzesiak H.: Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce, t. I i II. Wydawnictwo Pol. Poznańskiej, 1996, 1998

Wstecz