GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA (opracował: dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
I 1   2    

Geometria i grafika inżynierska - wykład: studia stacjonarne I stopnia, semestr I, 15 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL

Cel zajęć:

Poznanie zasad graficznego zapisu konstrukcji - rysowania obiektów dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego (metoda europejska oraz amerykańska) oraz aksonometrycznego w środowisku AutoCAD. Wyznaczanie rzutów prostokątnych w układzie rzutni wzajemnie prostopadłych (rzutni Monge’a) z zastosowaniem przekrojów, wyrwań i kładów oraz izometryczne odwzorowanie elementów przedstawionych za pomocą rzutów prostokątnych. Poznanie zasad wymiarowania, tolerancji i pasowania oraz sposobu rysowania typowych połączeń występujących w konstrukcjach i urządzeniach elektromechanicznych. Zdobycie umiejętności czytania i tworzenia dokumentacji technicznej zawierającej rysunki wykonawcze i złożeniowe obiektu.

Program zajęć:

Podstawy graficznego zapisu konstrukcji. Komputerowy zapis graficzny – struktura programu AutoCAD. Metody rzutowania: rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Rodzaje rzutów aksonometrycznych. Graficzny zapis obiektów geometrycznych płaskich i przestrzennych. Europejski i amerykański układ rzutów prostokątnych: widoki, przekroje, wyrwania i kłady. Przenikanie brył. Wymiarowanie. Zapis graficzny znormalizowanych elementów i połączeń w konstrukcjach mechanicznych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Tworzenie dokumentacji technicznej - rysunki wykonawcze i złożeniowe.

Efekty kształcenia:

Nabycie umiejętności graficznego przedstawiania brył i ich połączeń, wykonywania rzutów, przekrojów oraz wymiarowania z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania. Zdolność swobodnego czytania dokumentacji technicznej.

 

  Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych Liczba godzin
     
1. Program zajęć, wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu. Podstawy komputerowego zapisu konstrukcji 1
2. Struktura programu AutoCAD, interfejs użytkownika, podstawowe funkcje i zasady korzystania z nich 1
3. Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji. Pojęcia i normalizacja 1
4. Graficzny zapis konstrukcji w środowisku programu AutoCAD – wersja dwuwymiarowa (2D) i trójwymiarowa (3D) 1
5. Podstawy modelowania komputerowego 1
6. Zasady graficznego zapisu konstrukcji. Arkusze rysunkowe, podziałki, linie rysunkowe oraz pismo techniczne. Rzutowanie prostokątne (metoda europejska i amerykańska). Zasady wyznaczania rzutów prostokątnych w układzie rzutni wzajemnie prostopadłych (rzutni Monge'a). Rzutowanie punktu, odcinka oraz prostych i złożonych elementów przestrzennych w rzutach prostokątnych. Przekroje brył płaszczyznami 2
7. Rzutowanie obiektów 3D (elementów konstrukcyjnych) z wykorzystaniem europejskiego układ rzutów prostokątnych. Tworzenie przekrojów, wyrwań i kładów 2
8. Zasady wymiarowania i rozmieszczania wymiarów na rysunkach, znaki wymiarowe, przypadki szczegółowe 2
9. Tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia elementów. Pasowanie elementów. Standardowe połączenia stosowane w konstrukcjach mechanicznych: rozłączne i nierozłączne 2
10. Tworzenie dokumentacji technicznej: rysunki wykonawcze i złożeniowe 1
11. Zaliczenie końcowe 1

 


 

Geometria i grafika inżynierska - laboratorium: studia stacjonarne I stopnia, semestr I, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

1. Wprowadzenie, omówienie programu zajęć, wymagań do jego zaliczenia, zasad korzystania z Pracowni komputerowej. Założenie indywidualnych kont w komputerach
2. Zapoznanie ze środowiskiem programu AutoCAD. Tworzenie własnego profilu użytkownika, zapoznanie się z zasadami obsługi programu, zawartością poszczególnych pasków i zakładek
3. Rysowanie podstawowych obiektów graficznych - funkcje paska "Rysuj"
4. Edycja rysunków – funkcje paska "Zmień"
5. Tworzenie i edycja bloków, nadawanie i zmiana atrybutów
6. Zaliczenie
7. Tworzenie własnych stylów oraz zarządzanie i edycja warstw
8. Tworzenie tabelki rysunkowej z wykorzystaniem stylów i atrybutów. Przygotowanie rysuków do wydruku i rozpowszechniania. Tworzenie rzutni, przygotowanie arkuszy formatu A4, A3 i A2
9. Wykonanie przykładowego rysunku dwuwymiarowego (2D) symetrycznego elementu przestrzennego leżącego w płaszczyźnie rzutującej  półwidok-półprzekrój
10. Wymiarowanie - funkcje paska "Wymiar" - wymiarowanie elementu wykonanego jako półwidok-półprzekrój
11. Zaliczenie
12. Podstawy tworzenia rysunków w wersji trójwymiarowej (3D)
13. Edycja obiektów w wersji 3D, przedstawianie modelu 3D w rzutach prostokątnych
14. Tworzenie graficznych elementów instalacji elektrycznych  - projekt instalacji elektrycznej
15. Zaliczenie

 


 

Literatura podstawowa:

1. Dobrzański T.: Rysunek Techniczny i Maszynowy, WNT Warszawa, 2004
2. Paprocki K.: Zasady Zapisu Konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
3. Rydzanicz I.: Zapis Konstrukcji. Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996
4. Suseł M., Makowski K.: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005
5. Mazur J., Kosiński K., Polakowski K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
6. Pikoń A.: AutoCAD 2007 PL. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Suseł M., Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999.
2. Sutkowski T. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie elektroenergetyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
3. Zbiór Polskich Norm, Rysunek techniczny maszynowy. Zbiór Polskich Norm, Rysunek elektryczny

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie kolokwium z wykładu oraz rysunków wykonanych w laboratorium.

Wstecz